16/05/13

...

adolfo valente
[... sabes,

se tu vieres eu estarei.]